Algemene voorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het raadplegen van de pagina's van deze website (inclusief gebruik hiervan op mobiele of andere apparaten) houdt in dat de gebruiker deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

1. Doel van de websitede website

Het doel van de websitede website is het verstrekken van algemene informatie over Markthal en haar ondernemers. Tenzij anders is aangegeven, houdt informatie op de website nimmer een aanbieding tot het aangaan van een overeenkomst, een aanbieding tot koop of een aanbieding tot verkoop in.

2. Toegang tot de websitede website

Klépierre Management kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen en fouten werkt. Zij heeft slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de werking en de continuïteit van de website en de aangeboden diensten. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de website, ongeacht de oorzaak; in het bijzonder kan Klépierre Management niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleuze aantasting van of toegang tot gegevens en/of de onopzettelijke verzending van virussen via de website. Evenmin kan Klépierre Management aansprakelijk worden gehouden voor situaties die toe te rekenen zijn aan overmacht, storingen en technische problemen in verband met apparatuur, programma's en software of het internet waardoor de website geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort of beëindigd.

Klépierre Management behoudt zich het recht voor om (de toegang tot) de website geheel of gedeeltelijk, waaronder in het bijzonder content, functionaliteiten en beschikbaarheidstijden te wijzigen, op te schorten, te beperken of te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving. Zij heeft te allen tijde het recht om dat te doen, vooral voor het onderhouden of actualiseren van de website.

4. Garanties

De gebruiker dient Klépierre Management, alsmede allen die betrokken zijn bij de vervaardiging, productie en verspreiding van de website, te vrijwaren in verband met alle vorderingen, aansprakelijkheden en (on)kosten als gevolg van overtreding van deze voorwaarden of in verband met het gebruik van de website.

De gebruiker verstrekt alle informatie en gegevens geheel op eigen verantwoordelijkheid en verbindt zich om Klépierre Management te zullen vrijwaren en schadeloosstellen in verband met alle directe en indirecte schade die daaruit mocht voortvloeien.

De gebruiker is bij uitsluiting aansprakelijk voor directe en indirecte, materiële of immateriële schade die wordt toegebracht aan de website door hemzelf/haarzelf als gevolg van al dan niet illegaal gebruik van de daar verleende dienst. De gebruiker verbindt zich om Klépierre Management schadeloos te zullen stellen In de hiervoor genoemde situaties, met inbegrip van de kosten van rechtsbijstand die het bedrijf heeft moeten maken in geval de laatstgenoemde schadevergoeding moet betalen. Voorts verbindt de gebruiker zich om Klépierre Management de kosten te vergoeden die zij heeft gemaakt voor het herstel van de veroorzaakte schade.

5. Aansprakelijkheid

Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade als gevolg van toegang tot of gebruik van de website of de daarin opgenomen informatie, ongeacht de aard daarvan. In het bijzonder verstrekken de merken informatie over hun producten en diensten geheel op eigen verantwoordelijkheid en kan die niet leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van Klépierre Management.

Klépierre Management wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor de gepastheid van door gebruikers genomen beslissingen en uitgevoerde handelingen die uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie die op de website wordt gepubliceerd.

Klépierre Management wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor door de gebruiker geleden schade, in het bijzonder als gevolg van verlies, verslechtering of verminking van bestanden of de verzending van virussen die zijn/haar computerapparatuur of andere eigendommen zou kunnen besmetten bij het maken van verbinding met en/of het raadplegen en/of gebruiken van de website.

De gebruiker erkent dat de verzending van gegevens via internet relatief technisch betrouwbaar is en dat de gegevens zelf niet beschermd zijn tegen mogelijk verkeerd gebruik. Onder die omstandigheden zijn gebruikers volledig verantwoordelijk voor het doorgeven van wachtwoorden of andere vertrouwelijke informatie en, meer in het algemeen, gevoelige informatie.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het treffen van alle passende maatregelen ter bescherming van hun gegevens en apparatuur tegen besmetting met virussen zoals pogingen tot binnendringing in hun computersysteem door derden via de website.

De gebruiker erkent dat zijn/haar apparatuur geheel op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid verbonden is met het internet en dat Klépierre Management derhalve niet verantwoordelijk is voor schade die zich mocht voordoen tijdens die verbinding.

In het volle besef van het voorgaande doet de gebruiker derhalve afstand van zijn/haar recht om Klépierre Management aansprakelijk te houden voor een of meer van bovenstaande feiten of gebeurtenissen.

6. Updates

Klépierre Management zal zich in redelijkheid inspannen om actuele informatie te verstrekken op haar website. Alle informatie die onder de aandacht wordt gebracht van personen die toegang verkrijgen tot de website is op een gespecificeerde datum geselecteerd.

De informatie moet wellicht geactualiseerd worden, hetgeen, al dan niet om technische redenen, mogelijk nog niet is gebeurd op de datum waarop deze wordt geraadpleegd, of gewijzigd worden. Klépierre Management kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of omissies.

7. Hyperlinks

De website kan links bevatten naar andere websites. Tenzij anders is aangegeven, zijn de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen onafhankelijk van de website en van Klépierre Management. Klépierre Management kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor de content op die websites, schade die zich mocht voordoen als gevolg van verbinding met die websites, de daarin opgenomen informatie, of transacties die plaatsvinden met gebruikmaking daarvan, waarvoor de website-uitgever bij uitsluiting verantwoordelijk is.

Elke hyperlink van welke aard dan ook, die toegang biedt tot de website of naar een van de pagina's of elementen daarvan, behoeft voorafgaand schriftelijke toestemming van Klépierre Management.

8. Functies voor uitwisseling met social media

De website biedt functionaliteiten voor het delen van bepaalde content op sociale netwerken. De gebruiker verklaart zich de betekenis van de content niet te zullen toe-eigenen of schade te zullen toebrengen aan de reputatie van Klépierre Management. In elk geval vindt deze uitwisseling geheel op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker plaats; aangezien Klépierre Management niet de uitgever is van deze sociale netwerken, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke platforms.

9. Verwerking van persoonsgegevens

De website omvat verschillende vormen voor het verzamelen van persoonsgegevens. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking verwijzen wij naar ons Handvest Bescherming Persoonsgegevens op de pagina Privacy.

10. Intellectueel eigendom

Dit Digitale Platform, en in het bijzonder alle visuele elementen, alsmede de presentatie en content van alle artikelen, recensies in de pers en in het algemeen alle informatie die op de website verschijnt, zijn exclusief eigendom van Klépierre Management of derden waarmee zij overeenkomsten heeft gesloten op grond waarvan de publicatie daarvan is toegestaan. Het is de gebruiker niet toegestaan die elementen of content op enigerlei wijze te verveelvoudigen, verspreiden of in het algemeen te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Klépierre Management.

11. Wijziging van deze voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Elke nieuwe versie wordt gepubliceerd op de website. De geldende versie is de versie die van kracht is op de datum waarop gebruikers de website raadplegen en is bindend voor die gebruikers.

12. Scheidbaarheid

Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar worden geacht op grond van het geldende recht, komen de gebruiker en Klépierre Management overeen om te goeder trouw opnieuw daarover te onderhandelen teneinde de economische positie waarvan zij profiteren zoveel mogelijk te behouden zoals genoemd in de onafdwingbaar gebleken bepaling.

Indien zij er niet in slagen om deze bepaling op een wederzijds aanvaardbare en verbindende manier te vervangen, wordt deze bepaling uitgesloten van deze Overeenkomst en worden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden uitgelegd alsof die bepaling is uitgesloten en blijven de overige bepalingen van kracht.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN (WIN)ACTIES MARKTHAL & PARTNERS

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door Markthal georganiseerd en gepubliceerd worden op de Social Media en website van Markthal. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Markthal.